|

Семинарни занятия – д-р Христо Банов

25 юни 2024
09:00-11:00
Зала 1

Семинарни занятия – д-р Христо Банов

  1. I. Предистория на електронната трудова книжка и предимствата за работодателите, работниците и служителите.

 

  1. I Новите промените в Кодекса на труда, регламентиращи електронните трудови книжки:

 

– Какво предвиждат новите промени и как ще се реализират те?

– Важни срокове, достъп, ограничения на достъпа и гаранции за трудовите права на работниците и служителите.

– Регистър на заетостта в НАП.

– Формат и ред за съхранение на данните в регистъра, вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства.

– Единният електронен трудов запис като официален електронен удостоверителен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност.

– Правно значение и ред за приключване на трудовата книжка, издадена преди влизането в сила на закона.

– Влизане в сила на промените и различните моменти на пораждане на конкретните задължения на работодателите и др.

 

III. Имуществена отговорност на работодателя при невписване (несвоевременно вписване) на изискуемите данни в трудовите книжки и в регистъра на заетостта – единния електронен трудов запис.

 

  1. IV. Основни законови изисквания, предвидени в Кодекса на труда, при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието.

 

  1. V. Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите.

Изисквания и ограничения съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

 

  1. V Видовете електронни документи, които могат да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета.

 

VII. Ред за съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.